fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

                              ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน รับสนามฮานอย

ความงดงามของเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน / น้ำตกซิลเว้อ / ภูเขาปากมังกร /หมู่บ้านชนเผ่าม้ง / ยอดภูเขาฟารซีฟัง / ตลาดชนเผ่า / โชว์หุ่นกระบอกน้ำ / ชอ้ปปิ้งสินค้า ถนน 36 สาย

ราคา 5,900 บาท 

ติดต่อเพิ่มเติมที่
 087- 6487368 (ยุทธ)

www.tourlaos-pakse.com 

 

วันแรก             ฮานอย - ซาปา - ช๊อปปิ้งตลาดกลางคืน (-/เที่ยง/เย็น)

เช้า                          รับคณะที่ สนามบินนานาชาตินอยไบ เดินทางเข้าสู่กรุงฮานอย ชม วิหารวรรณกรรม(Literature of Temple) มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ซึ่งสถานที่นี้สมัยก่อนเป็นที่มีการสอบจองหงวน ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินอ่อนจารึกไว้บนหลังเต่า เพื่อประกาศรายชื่อของผู้ที่สอบผ่านเป็นจองหงวน และมีศาลเทพเจ้าขงจื๊อกับสานุศิษย์ ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ

เที่ยง                       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(1) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ในสมัยฝรั่งเศสเคยปกครองเวียดนาม อยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีภูเขาขึ้น ปัจจุบันที่นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากอากาศเย็นตลอดทั้งปี ระยะทาง 245กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง

เย็น                         เดินทางถึง เมืองลาวไก ซาปา รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(2) อิสระช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย (Sapa Night Market) เสร็จแล้วเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (Royal View  Hotel หรือเทียบเท่า)........พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง               ลาวไก - ซาปา - ตลาดซาปา - Cat Cat Village - Water Silver - โบสถ์คริส (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3) เที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่าม้งกั๊ดกั๊ด(Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของคนชนเผ่าม้ง ชม ทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่สวยงาม พร้อมบรรยากาศสดซึ่น ระหว่างหมู่บ้านจะมี น้ำตกเทียนซา เป็นแหล่งน้ำตกธรรมชาติที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ท่านสามารถเก็บภาพที่สวยงามเป็นที่ระลึก

เที่ยง                       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(4) เที่ยว ภูเขาปากมังกร(Dragon Mountain) หรือเวียดนามเรียกว่า ฮามรอง ชม ทิวทัศน์ของเมืองซาปา สวนดอกไม้(Flower Park) สวนลูกท้อ หากเป็นช่วงฤดูกาลจะเห็นเต็มต้น และไร้ใบ หากหนาวจัดก็จะเห็นแม่คะนิ้งตามยอดหญ้าที่เขียวขจี นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเย้า ชม วิถีชีวิตชาวบ้าน และทัศนียภาพที่รายล้อมด้วยขุนเขาที่สวยงาม และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดเขาอื่นๆคือยอดเขาฟานซีฟัง ชม โบสถ์เก่าแก่(Old Church Sapa) กลางเมืองซาปา ชอปปิ้งซื้อสินค้าทีตลาดซาปา(Shopping Sapa Market) มากมายไปด้วยชนเผ่าต่างๆที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน เป็นศูนย์รวมของกินของใช้สำหรับชาวดอยทุกหมู่บ้านบนเทือกเขาแห่งนี้

เย็น                         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(5) เสร็จแล้วเข้าพักที่โรงแรม........พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม               ซาปา - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - กรุงเทพ (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6) ชม น้ำตกซิลเวอร์(Silver Water fall) มีความสูงถึง 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้างความสวยงาม และประทับใจอย่างมาก เดินทางกลับ กรุงฮานอย

เที่ยง                       คณะเดินทางถึง กลางเมืองหลวงฮานอย รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารเซ็นอาหารบุ๊ฟเฟต์นานาชาติ(7) ซึ่งมีอาหารมากกว่า 200 ชนิด ชม ทะเลสาบคืนดาบ (Ho Hoan Kiem Lake) หากมองไปกลางทะเลสาบจะเห็นหอคอยเต่าโผล่พ้นน้ำ ซึ่งมีหลายคนบอกว่าเคยเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์(The Huc Bridge) ชม วัดเนินหยก (Ngoc Son Temple) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ(Water Puppet Show) ศิลปะกรรมประจำชาติเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก

เย็น                         รับประมานอาหาร ณ ภัตตาคาร(8) สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางไปยังสนามบินนอยไบ เพื่อบินกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พัก 2 ท่าน/ห้อง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และค่าธรรมเนียมต่างๆ
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุไว้
  • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดการเดินทาง
  • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายภาษาไทย
  • น้ำดื่มและผ้าเย็น
  • วงเงินประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท/ท่าน
 
   
   
©2013 by tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat