fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

วันที่แรก : หนองคาย-เวียงจันทร์-หลวงพระบาง

06.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดหนองคาย (บริการอาหารเช้า 1) หลังอาหารผ่านพิธีการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ผ่านด่านท่านาแล้งของลาวเข้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ 
นำคณะเข้านมัสการ “พระธาตุหลวงเวียงจันทน์” ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ต่อด้วยเก็บภาพที่ระลึกหน้า “ประตูชัย” เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสขึ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่2).หลังอาหารเข้าชม “หอพระแก้ว” อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และนำท่านกราบไหว้ “เจ้าแม่ศรีเมือง” ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ให้ท่านขอพร ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวลาวให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก

15.00 น. นำท่านเดินทางไปที่ สถานีรถไฟความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรอขึ้นรถไฟฟ้า ไปเที่ยวหลวงพระบางใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชม.

18.00 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟหลวงพระบาง และเปลี่ยนเป็นรถตู้ เพื่อเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองหลวงพระบาง บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินเล่นชอปปิ้งสินค้าของฝากที่ “ตลาดมืด” หรือ ตลาดกลางคืน ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายอาทิ เช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทำจากกระดาษสา ฯลฯ เสร็จแล้วส่งคณะเข้าโรงแรมที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ “ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว” ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจของชาวหลวงพระบาง และยังคงเป็นมนต์ตรา ที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง  แสงพระอาทิตย์สีทอง กระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย เรือนโบราณเป็นฉากหลัง  ต่อด้วยเดินชม ตลาดยามเช้าหลวงพระบาง ศึกษาวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวหลวงพระบางที่ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดตอนเช้า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

09.00 น. เดินทางไปยัง หมู่บ้านช่างไห เพื่อนำท่าน “ลงเรือล่องแม่น้ำโขง” ไปเที่ยวชมความงาม ของ “ถ้ำติ่ง” ซึ่งเป็นถํ้าอยู่บนหน้าผาริมแม่นํ้าโขงมีอยู่ 2 ถํ้า คือ ถํ้าล่างและถํ้าบน
ถํ้าติ่งลุ่ม หรือ ถํ้าล่างสูง 60 เมตรจากพื้นนํ้า มีลักษณะเป็นโพรงนํ้าตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวน 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถํ้าติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถํ้าไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถํ้าแต่ไม่มากเท่าถํ้าล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถํ้าติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) เสร็จแล้วออกเดินทางไปชมน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง “น้ำตกตาดกวางซี” ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น แต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบน้ำตก (ลูกค้าสามารถเล่นได้ อย่าลืมชุดไปเปลี่ยนด้วยนะครับ)

16.00 น. นำคณะเดินขึ้นบันได 328 ขั้น สู่ “ยอดดอยพูสี” ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย “สักการะพระธาตุพูสี” ที่เป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพระบาง และยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในอดีต พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขาของฤๅษี มีอายุราว 227 ปี ด้านบนของพระธาตุมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม บนจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวังหลวงพระบาง อาคารบ้านเรือน แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นสักการะพระธาตุและถ่ายรูป-ชมวิว คือ หลังสี่โมงเย็นไปแล้ว เพราะอากาศจะเย็นสบาย ไม่ร้อนแดด ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเมืองอีกด้วย

18.00 น.(รับประทานอาหารเย็น6) หลังอาหารเดินเล่นชอปปิ้งสินค้าของฝากที่ “ตลาดมืด” หรือ ตลาดกลางคืน ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายอาทิ เช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทำจากกระดาษสา ฯลฯ เสร็จแล้วส่งคณะเข้าโรงแรมที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3: หลวงพระบาง-วังเวียง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์..(รับประทานอาหารเช้า 7 ณ ห้องอาหารของโรงแรม) หลังอาหารเข้าชม “หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ” เข้าชม “พระราชวังหลวง” สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นที่ประทับของ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างได้อย่างลงตัว เข้าชม “หอพระบาง” ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง โดยพระบางหล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์ น้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยบายนอยู่ในท่าประทับยืนปางประทานอภัย นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะขอมสลักศิลาอีก 4 องค์ และกลองโบราณอยู่ภายในหอด้วย ส่วนฝั่งตรงข้ามกับหอพระบางเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวลาว

จากนั้นเข้าชม  “วัดเชียงทอง” วัดเก่าแก่ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาปีกนก 3 ชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้านสวยงาม.เก็บภาพแห่งความประทับใจ

12.00 น. (รับประทานอาหารเที่ยง 8) หลังอาหารนำคณะเดินทางไปยัง “สถานีรถไฟความเร็วสูง” ขบวนC81 เพื่อเดินทางสู่.เมืองวังเวียง

14.30 น. เดินทางถึง ”เมืองวังเวียง” รถตู้รอรับคณะที่สถานีรถไฟวังเวียง เมืองวังเวียง ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน มีแม่น้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน“กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

15.30 น. เข้าชม ถ้ำปูคำ” บริเวณรอบหน้าถ้ำเป็นลำน้ำสีเขียวคราม เรียกว่า บลูลากูน” สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน รวมถึงเข้าไปดูปูคำ มีระยะทางขึ้นถ้ำประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการขึ้นถ้ำปูคำ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำแล้วเห็น ปูคำ ถือว่าโชคดี หรือมีบุญ เพราะน้อยคนที่จะได้เห็นปูคำ จะได้เห็นก็ช่วงวันสงกรานต์พระจะอันเชิญปูคำให้นักท่องเที่ยว หรือชาวบ้านได้เห็น หลังจากนั้นสามวันก็จะนำปูคำกลับไปในถ้ำอย่างเดิม

17.00น.ลูกค้าสามารถเดินเล่นถ่ายรูปเล่นน้ำ หรือร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆได้ตามอัธยาศัย (ค่าใช้จ่ายส่วนต่างไม่รวมในแพคเก็จทัวร์) เช่น
*นั่งเรือหางยาวชมแม่น้าซอง 400 บาท/ลำ นั่ง 2 ท่าน
*พายเรือคายัก 450 บาท/ลำ
*ล่องห่วงยาง 450 บาท
*เช่ารถจักรยาน 50 บาท

19.00น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9).หลังอาหารเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ : วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย

07.00น. อรุณสวัสดิ์ (รับประทานอาหารเช้า 10 ณ ห้องอาหารของโรงแรม) หลังอาหารเดินทางไปที่ สะพานแขวนสีน้ำเงิน ที่ข้ามผ่านแม่น้ำซอง เพื่อไปชม ถ้ำนางฟ้า ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สว่างไสวด้วยสปอตไลต์เจลซึ่งเต็มไปด้วยหินปูนขนาดใหญ่และมีหินย้อยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนใคร เพลิดเพลินไปกับความน่าดึงดูดใจของหินงอกหินย้อยที่ซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร
12.00 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่11)

14.00 น. เดินทางไปยังด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย ผ่านพิธีการข้ามด่าน

16.00 น. ส่งคณะที่ จังหวัดหนองคาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย 

อัตราค่าบริการ 

จำนวน

4 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

10 – 12 ท่าน

ราคา/ท่าน

16,500 บาท

13,500 บาท

12,000 บาท

11,500 บาท

 อัตรานี้รวม 

- รถไฟฟ้าความเร็วสูง ไป-กลับ

- รถนำเที่ยวตามรายการทัวร์

- โรงแรมที่พัก 3 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง

- อาหาร 11 มื้อ ตามที่ระบุไว้ 

- บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

- เอกสารและค่าธรรมเนียมผ่านแดน (ไม่รวมวีซ่าต่างชาติ)

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้

- มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่น บรรยายภาษาไทย

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 500,000บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

www.tourlaos-pakse.com ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์วังเวียง,ทัวร์เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง,ทัวร์วังเวียงด้วยรถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ลาวด้วยรถไฟความเร็วสูง

 

 

ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่มจากหนองคาย (เดินทางด้วยรถตู้เพียงอย่างเดียว)

พระธาตุหลวง–กุ้ยหลินเมืองลาววังเวียง–หลวงพระบางมรดกโลก–ล่องเรือแม่น้ำโขง

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 087- 6487368

วันที่ 1 : หนองคาย – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – วังเวียง – หลวงพระบาง (วันนี้ไม่มีโปรแกรมเที่ยว)

07.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดหนองคาย รับคณะที่จุดนัดพบ พร้อมรับประทานอาหารเช้า(1) เสร็จจากทำภารกิจส่วนตัว ออกเดินทางไปยัง ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย

08.30 น. ถึง สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ยื่นเอกสารด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ในการทำเอกสาร) เสร็จแล้วนำคณะมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง(2) ที่เมืองวังเวียง (จะแวะเที่ยววันขากลับ)

18.00 น. คณะเดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนรับประทานอาหารเย็น(3) เสร็จแล้วนำคณะเดินชมสิ้นค้าใน ตลาดมืดเมืองหลวงพระบาง เพื่อย่อยอาหารก่อนกลับไปเช็คอินโรงแรมที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวัง – วัดพูสี – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน - ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวางชี

05.30 น. นำคณะชมวัฒนธรรมการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตนับร้อยรูป (ถ้าทางคณะต้องการตักบาตรข้าวเหนียวเพื่อเป็นสิริมงคล ค่าใช้จ่าย ท่านล่ะ100 บาท) หลังจากตักบาตรเรายังสามารถเดินชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง พร้อมชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า(4)

08.30 น. เข้าชม พระราชวังหลวง พระราชวังที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว เยี่ยมชมห้องต่างๆ ที่เจ้าชีวิตเคยออกว่าราชการ ด้านหน้าพระราชวังประดิษฐาน พระบาง พระพุทธรูปปางประทานอภัย ศิลปะเขมร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ หลวงพระบาง

09.00 น. นำคณะขึ้นชม ยอดดอยพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น ผ่านดงดอกจำปาลาว ส่งกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยจนถึงยอดดอย บนยอดดอยสามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่าโอบล้อมด้วยขุนเขาสมญานามกล่าวขาน หลวงพระบางบ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง

10.00 น. เข้าชม วัดวิชุน ภายในวัดมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุนราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำ ที่ต้องอัญเชิญเนื่องจากพระบางที่พระเจ้าฟ้างุ้มทูลขอจากพระยาอินทรปัตนคร กรุงกัมพูชาแสดงปาฏิหาริย์ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงคำก่อน

11.00 น. หลังจากลงจากยอดดอย ต่อด้วย วัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง พินิจดู วิหารหลวง ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อย ต้นศิลปะสกุลล้านช้าง ภายหลังได้รับการบูรณะสร้างเสริมใหม่ ซึ่งเป็นอัญมณีสุดยอดแห่งศิลปกรรม รูปทรงพญาเหยี่ยวสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน หอพุทธไสยาสน์อยู่ด้านข้างงดวามวิจิตรศิลปะไร้มายา (NAIVE AT) โดดเด่นยิ่งนัก และหาชมได้ยาก

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางเที่ยง(5) ในตัวเมืองหลวงพระบาง

13.00 น. ออกเดินทางไปยัง ท่าเรือบ้านสร้างไห เพื่อล่องเรือไปชม ถ้ำติ่ง ที่มีพระพุทธรูปนับหมื่นองค์ และชมบรรยากาศแม่น้ำโขงที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา

16.00 น. ปิดท้ายด้วยโปรแกรมที่เย็นฉ่ำ นั้นคือ น้ำตกตาดกวางชี เป็นน้ำตกที่ตกจากภูเขาสูงถึง 70 เมตร ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ สายน้ำที่ไหลลงเป็นสายน้ำที่มีสีเขียวมรกต ซึ่งเกิดจากภูเขาหินปูนนั้นเอง และเรายังสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ซึ่งภาพที่ออกมาสวยงาม (โปรแกรมนี้สามารถเล่นน้ำได้ด้วยนะครับผม) ปล. อย่าลืมชุดไปเปลี่ยนนะครับ

18.00 น. เดินทางกลับมายังตัวเมืองหลวงพระบาง รับประทานอาหารเย็น(6) และเดินช็อปปิ้งตลาดมืดก่อนเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย......

วันที่ 3 : หลวงพระบาง – วังเวียง – ถ้ำจัง

07.30 น. อรุณสวัสดิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า(7) เสร็จแล้วเดินทางออกจากหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียงระหว่างเดินทางเราจะพักชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง ซึ่งจะมี 3 จุดใหญ่ ๆ ได้แก่ พูเพียงฟ้า เป็นยอดดอยสูง และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก ผาตั้ง เป็นผาหินที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำซอง ซึ่งเป็นอีกจุดชมวิวหนึ่งที่สวยงามเช่นกัน ผาห่อม เป็นจุดขายสิ้นค้าที่นำมาจากป่า ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่านานาชนิด พืชจากป่า รวมถึงยานวดที่ทำมาจากน้ำมันเลียงผา เป็นต้น

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง(8)

15.00 น. เดินทางถึง เมืองวังเวียง พาคณะขึ้นชม ถ้ำจัง เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยอันงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ด้านบนถ้ำมองเห็นวิวเมืองวังเวียง และบรรยากาศภูเขาหินปูนโดยรอบ จึงได้สมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว

17.30 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก...เสร็จแล้วรับประทานอาหารเย็น(9) หลังอาหารนำท่าน ท่องราตรีเมืองวังเวียง ซึ่งเมืองนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเป็นจำนวนมาก บรรยากาศก็คล้ายกับอำเภอปายของไทยเรานั้นเอง

วันที่ 4 : วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดศรีเมือง – ตลาดเช้า – ดิ้วตี้ฟรี – หนองคาย

07.30 น. อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า(10) เช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เสร็จแล้วมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์

11.00 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ นำคณะเข้ากราบสักการะ วัดพระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงข้าราชการและพลเรือนที่เสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(11)

13.00 น. เข้าชม หอพระแก้ว อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และนำท่านกราบไหว้ เจ้าแม่ศรีเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ให้ท่านขอพร ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวลาว ให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก

15.00 น. เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ คณะสามารถ ช็อปปิ้งสิ้นค้าที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเอกสาร

16.00 น. ข้ามฝั่งมาถึงไทย ส่งคณะที่ หนองคาย โดยสวัสดิภาพ.......

**สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย  

อัตราค่าบริการ 

จำนวน

4 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

10 – 12 ท่าน

ราคา/ท่าน

11,500 บาท

8,900 บาท

7,900 บาท

7,200 บาท

อัตรานี้รวม

- อาหาร 11 มื้อ ตามที่ระบุไว้
- รถตู้/บัสปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- เอกสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ
- โรงแรมที่พัก 3 คืน (หลวงพระบาง 2คืน วังวียง 1 คืน)
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และค่าร่องเรือชมถ้ำติ่ง
- บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว บรรยายภาษาไทย

 หมายเหตุ : โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 www.tourlaos-pakse.com ทัวร์หลวงพระบาง,ทัวร์วังเวียง,ทัวร์เวียงจันทน์,ทัวร์หลวงพระบางด้วยรถตู้,ทัวร์วังเวียงด้วยรถตู้,ทัวร์ลาวด้วยรถตู้

 

 
   
   
©2013 by tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat