fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

ทัวร์เวียงจันทน์ – วังเวียง 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก หนองคาย
ถ้ำจัง – เขื่อนน้ำงึม – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดศรีเมือง – วัดสีสะเกด

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 087- 6487368 (ยุทธ)

www.tourlaos-pakse.com

- วันที่ 1 : หนองคาย – วังเวียง – ถ้ำจัง

07.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดหนองคาย รับประทานอาหารเช้า(1) เข้านมัสการหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทาง เสร็จจากทำภารกิจส่วนตัวเดินทางไปยังด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

08.00 น. เดินทางไป สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ยื่นเอกสารด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ในการทำเอกสาร) ข้ามสะพานมิตรภาพชมวิวสองฝั่งไทยลาวบ้านพี่เมืองน้อง เสร็จแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองวังเวียงซึ่งเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี เมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาหินปูนภูเขาสูงเขียวขจีมองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย จึงได้รับฉายาว่า "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว"

 

12.00 น. เดินทางถึง เมืองวังเวียง พักรับประทานอาหารกลางวัน(2)

13.00 น. นำคณะขึ้นชม ถ้ำจัง เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยอันงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ด้านบนถ้ำมองเห็นวิวเมืองวังเวียง และบรรยากาศภูเขาหินปูนโดยรอบ

 

16.00 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก(ในตัวเมืองวังเวียง) เสร็จแล้วรับประทานอาหารเย็น(3) หลังอาหารนำท่าน ท่องราตรีเมืองวังเวียง ซึ่งเมืองนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเป็นจำนวนมาก บรรยากาศก็คล้ายกับอำเภอปายของไทยเรานั้นเอง

 

- วันที่ 2 : วังเวียง – เขื่อนน้ำงึม – เวียงจันทน์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4) ที่โรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์

08.30 น. ออกเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยแวะชมทิวทัศน์ริม เขื่อนน้ำงึม ตั้งอยู่ห่างจากนครเวียงจันทน์ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ กักเก็บน้ำในลำน้ำงึมเอาไว้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนสามรถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากพอสำหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ และยังมีเหลือพอส่งออกมาขายทางฝั่งไทย การสร้างเขื่อนน้ำงึมต้องเสียพื้นที่ป่าไปประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร ภายในเขื่อนน้ำงึมมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจัดกระจายอยู่หลายร้อยเกาะเหมือนอ่างเก็บน้ำทั่ว ๆ ไป

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5) โดยล่องแพรับประทานอาหารที่ เขื่อนน้ำงึม

14.00 น. นำคณะเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์

16.00 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักในตัวเมือง) นำคณะไปรับประทานอาหารเย็น(6) กับบรรยากาศสบายๆ ริมโขง จากนั้นนำชมราตรีเมืองลาว นครเวียงจันทน์ ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เดินทางกลับที่พัก หรือท่านใดสนใจท่องเที่ยวต่อตามอัธยาศัย.....

- วันที่ 3 : พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดสีเมือง – ตลาดเช้า – ดิ้วตี้ฟรี – กทม.

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(7) ที่โรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

08.30 น. นำคณะเข้ากราบสักการะ วัดพระธาตุหลวง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงข้าราชการและพลเรือนที่เสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน

 

10.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนที่จะถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานคร

 

10.30 น. นำท่านกราบไหว้ ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง ซึ่งเป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพสักการะและเชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์จึงมักมีผู้คนนำผลไม้ต่างๆ และต้นผึ่งมาบนบานสานกล่าวต่อเจ้าแม่ แต่เรื่องเดียวที่ขอเจ้าแม่ไม่ได้ก็คือ เรื่องความรัก และบริเวณกำแพงข้างวัดศรีเมือง คณะยังจะได้เห็นต้นสาละเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งประทับอยู่ใต้ต้นนี้ในขณะที่ท่านทรงออกผนวช

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)

 

13.00 น. นำคณะสู่ ตลาดเช้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกอาทิเช่น เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องแก้วจากเช็คโก ผ้าไหม ผ้าเกาหลี เป็นต้น

 

14.30 น. นำคณะกลับสู่สะพานมิตรภาพเลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ DUTY FREE SHOP บริเวณสะพานมิตรภาพ

15.30 น. นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า – ออกเมือง เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดหนองคาย...โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

- อาหาร 8 มื้อ
- ค่ารถตู้ +น้ำมัน
- เอกสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ
- โรงแรมที่พัก วังเวียง 1 คืน เวียงจันทน์ 1คืน
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
- บริการน้ำดื่มอาหารว่างตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

 
   
   
©2013 by tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat