fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

  
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน เริ่มจากมุกดาหาร

สะหวันนะเขต ลาวบาว เว้ ดานัง ฮอยอัน

ราคา 7,500 บาท

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 087- 6487368, 088-6655615 (ยุทธ)

www.tourlaos-pakse.com

วันที่ 1  มุกดาหาร-สะพานมิตรภาพ-ด่านลาวบาว-เมืองดองฮา-อุโมงค์วินมอกซ์-นครเว้

05.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดมุกดาหาร รับคณะที่ โรงแรมพลอยพาเลซ ทำธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหาร (1 ห้องอาหารโรงแรม)

08.00น.  เดินทางข้ามแม่น้ำโขง ผ่านสะพานมิตรภาพไทย ลาว 2 ดำเนินการเอกสารข้ามแดนจากนั้นเดินทางสู่ แขวงสะหวันนะเขตของลาว ชมบรรยากาศสองข้างทางของ สปป.ลาว ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

12.00 น. เดินทางถึงชายแดน ด่านลาวบาว (ชายแดนลาวเวียดนาม) พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน(2)  จากนั้น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม.ลาว-เวียดนาม เพื่อเข้าสู่ประเทศเวียดนามมุ่งหน้าสู่ เมืองดองฮา จุดนี้จะข้ามผ่าน สะพานเฮื่องเรืองแม่น้ำเบนฮาย เป็นจุดแบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ถูกกำหนดขึ้นในการประชุมที่ กรุงเจนีวา ในปี พ.ศ. 2497 หลังสิ้นสุดสงครามกับฝรั่งเศส

14.30น. นำคณะชม อุโมงค์วินมอกซ์ มหัศจรรย์อุโมงค์ที่ประชาชนชาวเวียดนามช่วยกันขุด มีทางออกถึง 13 ทางภายในอุโมงค์เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนานนับสิบปี เดินชมและถ่ายรูปได้แบบจุใจ

18.30 น. เดินทางถึง นครเว้ เมืองมรดกโลก องค์การยูเนสโกได้ยกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1993 เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (Green Hotel Hue ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) รับประทานอาหารเย็น(3) จากนั้นนำคณะ ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอมหรือชาวเวียดนามเรียกซงเฮือง ชมการแสดงการบรรเลงเพลง และโชว์วัฒนธรรมพื้นเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่องราตรีเมืองเว้ตามสะดวก..........ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 วัดเทียมหมุ-พระราชวัง-สุสานไคดินห์-นครดานัง-วัดหลินอึ๋ง-ฮอยอัน

07.00 น. อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเช้า(4) กับบรรยากาศเมืองเว้
08.00 น. นำคณะเข้าชม วัดเทียมหมุ ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้น เป็นสิ่งศักสิทธิ์ของชาวเวียดนามที่นับถือกันมายาวนาน มีความสูงถึง 12 เมตร บริเวณโดยรอบจะมีเทพเจ้าหกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง พระราชวังไดโนย พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังคงความเก่าแก่งดงาม ลักษณะการสร้างยึดหลักความเชื่อของจีน โดยเวียดนามได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งจากจีน

12.00 น. พักรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (5)

13.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ นครดานัง ระหว่างทางจะได้ชมทิวทัศน์ของภูเขาอันสวยงามสลับซับซ้อนของหุบเขาไฮวานและจุดชมวิว ผ่านคาบสมุทรลังโก ลอดอุโมงค์ความยาว 6,280 เมตร ซึ่งในอดีตช่องเขานี้เป็นหนทางเดียวในการเดินทางระหว่าง ตอนเหนือและใต้

15.00 น. ถึง นครดานัง เข้าชม “วัดหลินอึ๋ง” นมัสการเจ้าแม่กวนอิม แกะสลักด้วยหินอ่อนยืนโดดเด่น มีความสูงที่สุดในเวียดนาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษาในเวลาที่ออกหาปลา

16.00 น. เที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม “ฮอยอัน” ชม วัดฟุกเกี๋ยน ชมบ้านโบราณเลขที่ 101 โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสาน จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมบรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม คณะสามารถทำกิจกรรม “ล่องเรือกระดง” (ผู้ที่เมาเรือไม่แนะนำให้นั่งนะครับ เพราะอาจจะเวียนหัวได้) สามารถถ่ายรูป เดินชมมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนามฮอยอันกันแบบสบายๆ

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(6) หลังอาหารเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก (Hoang Dai 2 Hotel Da Nang ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องเที่ยวราตรีต่อตามสะดวก

วันที่ 3  ดานัง-บาน่าฮิล-สุสานไคดิน-เว้-ตลาดดองบา

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมกับบรรยากาศยามเช้าของดานัง(7) เช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย จากนั้นเดินทางสู่  Bana Hil” นำท่าน นั่งกระเช้า Bana hills กระเช้ายาวที่สุดในโลก ระยะทาง 5,000 เมตร ชมบรรยากาศภูเขาบาน่า ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,474 เมตร สัมผัสอากาศสบายๆ ประมาณ 14-17 องศาเซลเซียส ท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันสวยงามที่เนิน VongNguyet ที่ภูเขาบาน่า มีสวนสนุกและเครื่องเล่นมากมาย ร่วมถึง สะพานมือสีทอง ที่ทอดยาวให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายกันแบบจุใจ

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง(8) ที่เมืองดานัง แวะชมวิวที่หาดลังโค เสร็จแล้วมุ่งหน้าสู่นครเว้

14.30 น. เข้าชม สุสานไคดินห์ สุดยิ่งใหญ่ ใช้เวลาการก่อสร้างกว่าสิบปีภายในบริเวณมีหินแกะสลักและภาพวาดอันสวยงาม เป็นศิลปะแบบโรโกโก ( ROCOCO) งดงามที่สุดในเวียดนาม

15.00 น. จากนั้นช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ ตลาดดองบาของนครเว้  เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันอย่างจุใจ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร(9) จากนั้นเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (Green Hotel Hue ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ 4  นครเว้-ด่านลาวบ่าว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร

06.00 น. รับประทานอาหารเช้ากับบรรยากาศสบายๆ(10) พร้อมเช็คเอาท์ เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย ออกเดินทางมุ่งหน้า ด่านชายแดนลาวบาว

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง(11)

16.00 น. ข้ามแดนที่ ด่านสะหวันนะเขต จากนั้นเดินทางเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแวะรับประทานอาหารเย็น(มื้อนี้ตามอัธยาศัย) ก่อนส่งคณะด้วยความสุข....โชคดีทุกท่านครับ

อัตรานี้รวม
-รถตู้/บัสปรับอากาศ 45 ที่นั่ง ตลอดการเดินทาง
-ที่พัก 3 คืน นครเว้ 2 คืน ดานัง 1 คืน พัก ห้องละ 2 คน
-อาหาร 11 มื้อ (ตามที่ระบุไว้)
-ค่าเอกสารผ่านแดน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
-ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในลาว เวียดนาม บรรยายภาษาไทย
-ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ 1,000,000 บาท
-เอกสารที่ต้องใช้ พาสปอร์ตที่มีเวลาเหลือเกิน 6 เดือน

 
   
   
©2013 by tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat