fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
 
 อำเภอสิรินธร เป็นอำเภอหนึ่งใน จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอสิรินธร พ.ศ. 2534 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2535 อำเภอสิรินธร เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเช่น เขื่อนสิรินธร วัดสิรินธรวราราม(วัดภูพร้าวหรือวัดเรืองแสง) ล่องแพเขื่อนสิรินธร ล่องแพลำโดมน้อย พัทยาน้อย น้ำตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ด่านช่องเม็ก เชื่อมต่อ สปป.ลาว แขวงจำปาสัก อำเภอสิรินธร ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 36 พรรษาในปี พ.ศ. 2534 โดยได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์เป็นชื่ออำเภอเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
 
อำเภอสิรินธร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอโขงเจียม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงจำปาสัก (ประเทศลาว)
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบุณฑริก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอพิบูลมังสาหาร 
 
 
 
   
   
©2013 by tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat