fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 การทำหนังสือเดินทาง PASSPORT

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่
1. รับบัตรคิว
2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล
- ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
- แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
 
3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์40 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม
ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้
หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ
โดยที่กระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อผู้ร้องสามารถทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ที่กรมการกงสุล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
 
 
 การทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว Temporary Border Pass
 
เอกสารที่ต้องเตรียมในการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (สำหรับคนไทยเท่านั้น)

1. บัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น ด่านหน้าระบุเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก และด้านหลังระบุเลข 12 หลัก เห็นชัดเจน            

2. ค่าธรรมเนียม 30 บาท

3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ปกครองต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)                                                              

1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                                            

2. ชำระค่าธรรมเนียม 30 บาท/ท่าน                                                                                                               

3. รอรับเอกสาร 10-15 นาที

หมายเหตุ หนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราวสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว พำนักอยู่ในเขต สปป.ลาว เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก (หรือในเขตจังหวัดชายแดนนั้นๆ) กำหนดได้ไม่เกิน 3 วัน

 

www.tourlaos-pakse.com 

 
   
   
©2013 by tourlaos-pakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat